Opplev Colibo AI - kommer i 2024 🚀

Colibos retningslinjer for databeskyttelse og informasjonskapsler

Vi beskytter dataene dine

1. Innledning

Som databehandler er Colibo A/S forpliktet til å beskytte våre kunders data. Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger på colibo.com, colibo.dk og underdomener på samme URL. I personvernerklæringen fastsetter vi formålet med og måten vi behandler personopplysningene på.

Vi ber deg om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler i samsvar med vilkårene i denne erklæringen, enten når du besøker nettstedet/nettstedene våre (heretter kalt nettsteder) for første gang, eller når du begynner å bruke nettstedene og har godtatt denne personvernerklæringen.

I denne personvernerklæringen refererer "vi", "oss" og "vår" til Colibo A/S. For mer informasjon om oss, se avsnitt 9.

Personvern

2. Kreditert

Dette dokumentet ble opprettet ved hjelp av en mal fra SEQ Legal.

3. Hvordan vi bruker personopplysningene dine

I dette avsnittet har vi beskrevet:

 • De generelle kategoriene av personopplysninger vi kan behandle.
 • Når det gjelder personopplysninger som vi ikke har innhentet direkte fra deg, kilden og spesifikke kategorier av disse opplysningene.
 • Formålene vi kan behandle personopplysninger for.
 • Det rettslige grunnlaget for behandlingen.

Bruksdata

Vi kan behandle opplysninger om din bruk av våre nettsider og tjenester. Bruksdataene kan omfatte IP-adresse, geografisk plassering, nettlesertype og -versjon, operativsystem, henvisningskilde, besøkslengde, sidevisninger og navigasjonsstier på nettstedet, samt informasjon om tidspunkt, hyppighet og mønster for din bruk av tjenestene.

Kilden til bruksdataene er basert på Hubspot, Google Analytics, SEMrush, Zendesk, Facebook, YouTube og LinkedIn.

Disse bruksdataene kan behandles med det formål å analysere bruken av nettstedet/nettstedene og tjenestene. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre berettigede interesser, nemlig å overvåke og forbedre nettstedet/nettstedene og tjenestene våre ELLER muligheten til å oppfylle våre kontraktsavtaler med kundene våre.

Profildata

Vi kan behandle opplysningene i din personlige profil på våre nettsider. Profildataene kan omfatte navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bostedsland, stillingstittel, firma, IP-adresse og eventuelle tilpassede meldinger du velger å fylle inn i egendefinerte felt. Profildataene kan behandles med det formål å muliggjøre og overvåke din bruk av våre nettsider og tjenester.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet/nettsidene og virksomheten vår ELLER oppfyllelse av en kontrakt mellom deg og oss og/eller iverksetting av tiltak, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

Publiseringsdata

Vi kan behandle informasjonen du sender inn for publisering på våre nettsider eller gjennom våre tjenester. Publiseringsopplysningene kan behandles med det formål å muliggjøre slik publisering og administrasjon av våre nettsider og tjenester.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet/nettsidene og virksomheten vår ELLER oppfyllelse av en kontrakt mellom deg og oss og/eller iverksetting av tiltak, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

Forespørselsdata

Vi kan behandle opplysninger i forespørsler du sender til oss om varer og/eller tjenester. Opplysningene kan behandles med det formål å tilby, markedsføre og selge relevante varer og/eller tjenester til deg. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke.

Transaksjonsdata

Vi kan behandle opplysninger knyttet til transaksjoner, inkludert kjøp av varer og tjenester, som du foretar hos oss og/eller via våre nettsider. Transaksjonsopplysningene kan omfatte kontaktopplysninger som e-postadresse, fornavn, etternavn, fødselsnummer, adresse og transaksjonsopplysninger.

Transaksjonsdataene kan bli behandlet for å kunne levere de kjøpte varene og tjenestene og for å føre korrekt oversikt over disse transaksjonene. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er oppfyllelse av en kontrakt mellom deg og oss og/eller på din anmodning om å iverksette tiltak for å inngå en slik kontrakt, og våre berettigede interesser, nemlig vår interesse i å administrere nettstedet/nettsidene og virksomheten vår på en forsvarlig måte.

Korrespondansedata

Vi kan behandle informasjon som finnes i eller er knyttet til kommunikasjon som du sender til oss. Korrespondansedataene kan omfatte innholdet i kommunikasjonen og metadataene som er knyttet til kommunikasjonen. Nettstedet/nettstedene våre genererer metadataene som er knyttet til kommunikasjon som gjøres ved hjelp av kontaktskjemaene på nettstedet/nettstedene. Korrespondansedataene kan behandles med det formål å kommunisere med deg og føre register. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er våre berettigede interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet/nettstedene våre og kommunikasjon med brukerne.

Vi kan behandle personopplysningene dine som er nevnt i disse retningslinjene, dersom det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, enten i en rettssak eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er våre berettigede interesser, nemlig å beskytte og hevde våre juridiske rettigheter, dine juridiske rettigheter og andres juridiske rettigheter.

Vi kan behandle personopplysningene dine som er nevnt i denne erklæringen, dersom det er nødvendig for å skaffe eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risikoer eller innhente profesjonell rådgivning. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er våre berettigede interesser, nemlig å beskytte virksomheten vår mot risiko.

I tillegg til de spesifikke formålene vi kan behandle personopplysningene dine for, som er beskrevet i dette avsnittet, kan vi også behandle personopplysningene dine der slik behandling er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine eller en annen fysisk persons vitale interesser.

Ikke gi oss personopplysninger om andre personer med mindre vi ber deg om det.

4. Gi personopplysningene dine til andre

Vi kan utlevere personopplysningene dine til et hvilket som helst medlem av konsernet vårt (det vil si våre datterselskaper, vårt øverste holdingselskap og/eller et av dets datterselskaper) i den grad det er nødvendig for formålet og på det rettslige grunnlaget som er angitt i disse retningslinjene.

Vi kan utlevere personopplysningene dine til våre forsikringsselskaper og/eller profesjonelle rådgivere i den grad det med rimelighet er nødvendig for å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risikoer, innhente profesjonell rådgivning eller etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, enten i rettssaker eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.

Finansielle transaksjoner knyttet til våre nettsider og tjenester håndteres eller kan håndteres av våre leverandører av betalingstjenester. Vi deler bare transaksjonsdata med betalingstjenesteleverandørene våre i den grad det er nødvendig for å behandle betalingene dine, refundere betalinger og håndtere klager og spørsmål om betalinger og refusjoner.

I tillegg til de spesifikke utleveringene av personopplysninger som er beskrevet i dette avsnittet, kan vi utlevere personopplysningene dine dersom det er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine eller en annen fysisk persons vitale interesser. Vi kan også utlevere personopplysningene dine når slik utlevering er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav, enten i en rettssak eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.

5. internasjonal overføring av personopplysninger

I dette avsnittet gir vi informasjon om under hvilke omstendigheter personopplysningene dine kan overføres til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Du erkjenner at personopplysninger som du sender inn for publisering via våre nettsider eller tjenester, kan være tilgjengelige via Internett fra hvor som helst i verden. Vi kan ikke forhindre andres bruk (eller misbruk) av slike personopplysninger.

6. Lagring og sletting av opplysningene dine

Dette avsnittet beskriver våre retningslinjer og prosedyrer for datalagring, som skal bidra til å sikre at vi overholder våre juridiske forpliktelser når det gjelder lagring og sletting av personopplysninger.

Personopplysninger som vi behandler for et eller flere formål, skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for dette eller disse formålene.

Vi lagrer personopplysningene dine på følgende måte:

Identifikatorer som navn, kontaktinformasjon, tittel, dialog osv. Oppbevares i en periode på 2 år etter din siste interaksjon med vår(e) nettside(r), vår(e) tjeneste(r) eller med en Colibo-representant, forutsatt at du ikke er tilknyttet gjennom et partnerskap eller som kunde hos Colibo.

Uavhengig av de øvrige bestemmelsene i dette avsnittet kan vi lagre personopplysningene dine når slik lagring er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine eller en annen fysisk persons vitale interesser.

GDPR innfører en rett for deg som enkeltperson til å slette personopplysningene dine. Retten til sletting er også kjent som "retten til å bli glemt". En forespørsel om sletting kan gjøres muntlig eller skriftlig. Colibo har da én måned på seg til å svare på forespørselen. Retten er ikke absolutt og gjelder bare under visse omstendigheter. Vær oppmerksom på at det kan medføre kostnader å be om dokumentasjon av personopplysninger og/eller å be om sletting. For informasjon om hvordan du kontakter Colibo med en forespørsel om sletting, se avsnitt 9.

7. endringer

Vi kan oppdatere disse retningslinjene fra tid til annen ved å publisere en ny versjon på nettstedet vårt.

Du bør sjekke denne siden av og til for å forsikre deg om at du er innforstått med eventuelle endringer i disse retningslinjene.

Vi vil varsle deg om endringer i disse retningslinjene via e-post eller via det private meldingssystemet på nettstedet vårt.

8. Informasjonskapsler

I dette avsnittet har vi oppsummert rettighetene du har i henhold til personvernlovgivningen. Noen av rettighetene er komplekse, og vi har ikke tatt med alle detaljene i våre sammendrag. Du bør derfor lese de relevante lovene og veiledningen fra tilsynsmyndighetene for å få en fullstendig forklaring av disse rettighetene.

Dine primære rettigheter til personopplysningene dine i henhold til personvernlovgivningen er:

 • Retten til tilgang
 • Retten til retting
 • Retten til sletting
 • Retten til å begrense behandlingen
 • Retten til å behandle gjenstander
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til å klage til en tilsynsmyndighet
 • Retten til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å få bekreftet om vi behandler personopplysningene dine eller ikke, og hvis vi gjør det, har du rett til å få tilgang til personopplysningene sammen med visse tilleggsopplysninger. Denne tilleggsinformasjonen omfatter opplysninger om formålet med behandlingen, hvilke kategorier av personopplysninger det gjelder og mottakerne av personopplysningene. Forutsatt at andres rettigheter og friheter ikke påvirkes, vil vi gi deg en kopi av personopplysningene dine. Den første kopien er gratis, men ytterligere kopier kan være underlagt et rimelig gebyr i henhold til dansk lov.

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet og, gitt formålet med behandlingen, til å få ufullstendige personopplysninger om deg rettet.

Under visse omstendigheter har du rett til å slette personopplysningene dine uten unødig forsinkelse. Disse omstendighetene omfatter: personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålet de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for; du trekker tilbake ditt samtykke til samtykkebasert behandling; du protesterer mot behandlingen i henhold til visse regler i gjeldende personvernlovgivning. Behandlingen skjer for direkte markedsføringsformål, og personopplysningene har blitt behandlet ulovlig. Det finnes imidlertid unntak fra retten til sletting. De generelle unntakene omfatter behandling som er nødvendig for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet, for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Under visse omstendigheter har du rett til å begrense behandlingen av personopplysningene dine. Disse omstendighetene er: du bestrider riktigheten av personopplysningene; behandlingen er ulovlig, men du motsetter deg sletting; vi trenger ikke lenger personopplysningene for formålet med vår behandling, men du trenger personopplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav; og du har protestert mot behandlingen i påvente av at innsigelsen verifiseres. Hvis behandlingen er begrenset på dette grunnlaget, kan vi fortsette å lagre personopplysningene dine. Men ellers vil vi bare behandle dem med ditt samtykke, for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av hensyn til viktige samfunnsinteresser.

Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine på grunnlag av din situasjon, men bare i den grad det rettslige grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for å: utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som vi er pålagt, eller for å ivareta våre eller en tredjeparts berettigede interesser. Hvis du kommer med en slik innsigelse, vil vi slutte å behandle personopplysningene dine, med mindre vi kan påvise tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål (inkludert profilering for direkte markedsføringsformål). Hvis du kommer med en slik innsigelse, vil vi slutte å behandle personopplysningene dine for dette formålet.

Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål på grunnlag av din situasjon, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave av allmenn interesse.

I den grad det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine er:

 • samtykke, eller

 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i, eller for å iverksette tiltak på din anmodning før en kontrakt inngås.

og slik behandling utføres automatisk, har du rett til å motta personopplysningene dine fra oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Denne retten gjelder imidlertid ikke dersom det vil ha negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter.

Hvis du mener at vår behandling av personopplysningene dine er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet med ansvar for personvern. Dette kan du gjøre i det EU-landet der du har ditt vanlige bosted, arbeidssted eller stedet for det påståtte bruddet.

I den grad det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine er samtykke, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst. En tilbaketrekking påvirker ikke lovligheten av behandlingen før tilbaketrekkingen.

Du kan utøve alle dine rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine ved å sende oss en skriftlig melding i tillegg til de andre metodene som er angitt i dette avsnittet.

Informasjonskapsler vi bruker

Vi bruker informasjonskapsler til følgende formål:

 • Autentisering - vi bruker informasjonskapsler for å identifisere deg når du besøker nettstedet vårt og når du navigerer på nettstedet.

 • Status - vi bruker informasjonskapsler for å avgjøre om du er logget inn på nettstedet/nettsidene våre.

 • Personalisering - vi bruker informasjonskapsler for å lagre informasjon om dine preferanser og for å tilpasse nettstedet til deg.

 • Sikkerhet - vi bruker informasjonskapsler som en del av sikkerhetstiltakene som brukes for å beskytte brukerkontoer, inkludert å forhindre svindel med påloggingsinformasjon og generelt for å beskytte nettstedet og tjenestene våre.

 • Annonsering - vi bruker informasjonskapsler for å vise annonser som er relevante for deg.

 • Analyse - vi bruker informasjonskapsler for å analysere bruken og ytelsen til nettstedet og tjenestene våre.

 • Samtykke til informasjonskapsler - vi bruker informasjonskapsler for å lagre dine preferanser for bruk av informasjonskapsler generelt.

Våre tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler, og disse informasjonskapslene kan lagres på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt.

Vi bruker Google Analytics til å analysere bruken av nettstedet vårt. Google Analytics samler inn informasjon om bruken av nettstedet ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonen som samles inn om nettstedet vårt, brukes til å lage rapporter om bruken av nettstedet vårt. Googles personvernerklæring er tilgjengelig på: https://www.google.com/policies/privacy/.

Nedenfor finner du en liste over tjenestene vi bruker og en fullstendig liste over informasjonskapsler som brukes av disse tjenestene.

Vi publiserer interessebaserte Google AdSense-annonser på nettstedet vårt.

Disse er skreddersydd av Google for å gjenspeile dine interesser. For å finne ut hvilke interesser du har, sporer Google atferden din på nettstedet vårt og på andre nettsteder på nettet ved hjelp av informasjonskapsler. Du kan se, slette eller legge til interessekategorier knyttet til nettleseren din ved å gå til: https://adssettings.google.com.

Du kan også velge bort informasjonskapselen fra AdSense-partnernettverket ved hjelp av disse innstillingene eller ved å bruke Network Advertising Initiatives mekanisme for å velge bort flere informasjonskapsler på: http://optout.networkadvertising.org.

Disse fravalgsmekanismene bruker imidlertid informasjonskapsler, og hvis du sletter informasjonskapsler fra nettleseren din, opprettholdes ikke fravalget. For å sikre at en fravalgsmekanisme opprettholdes med hensyn til en bestemt nettleser, kan du vurdere å bruke Googles nettlesertillegg som er tilgjengelig på: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Administrasjon av informasjonskapsler

De fleste nettlesere lar deg nekte å godta informasjonskapsler og slette informasjonskapsler.

Metodene for å gjøre dette varierer fra nettleser til nettleser og fra versjon til versjon. Du kan imidlertid få oppdatert informasjon om blokkering og sletting av informasjonskapsler via disse lenkene:

Blokkering av alle informasjonskapsler vil ha en negativ innvirkning på brukervennligheten på mange nettsteder.

Hvis du blokkerer informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke alle funksjonene på nettstedet vårt.

9. Omtrent

Dette nettstedet eies og drives av Colibo A/S.

Vi er registrert i Aarhus under skatteregistreringsnummer 38226746 og har hovedkontor i Graven 25C, 8000 Aarhus C, Danmark.

Vår hovedforretningsadresse er Graven 25C, 8000 Aarhus C, Danmark.

Slik kan du kontakte oss:

 • Per post til ovennevnte postadresse.

 • Ved å bruke kontaktskjemaer på nettstedet.

 • Send e-post til contact@colibo.com

 • Telefon 26 36 28 26

10. avtrykk

 • Colibo A/S - Graven 25C, 8000 Aarhus C

 • Tlf. +45 26362826, e-post: contact@colibo.com

 • Juridisk ansvarlig: Mogens Sejer Iversen

 • MVA-ID-nummer: DK-38226746

 • Selskapsform: Aksjeselskap

 • Hovedkontor: Aarhus, Danmark

 • Selskapets MVA-registreringsnummer: CVR-nr. 38226746

 • Henvendelser om feil på nettstedet kan rettes til: website@colibo.com.

Ansvarsfraskrivelse:

På våre sider har vi lagt inn lenker til sider på Internett hvis innhold og oppdateringer Colibo A/S ikke har innflytelse på. Colibo A/S kan derfor ikke påta seg noe ansvar for dette innholdet. Denne erklæringen gjelder for alle lenker som vises på nettsidene våre, og for alt innhold på de sidene som bannerne og lenkene som er registrert hos oss, fører til.

Copyright:

Nettstedets layout, grafikken og bildene som brukes, samt de enkelte bidragene er opphavsrettslig beskyttet. Fotomekanisk gjengivelse, kopiering og distribusjon ved hjelp av spesielle prosesser (f.eks. databehandling, databærere og datanettverk) - også i utdrag - er kun tillatt med tillatelse fra Colibo A/S.